VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY SPOLOČNOSTI

cleany s.r.o.
2020

 1. ÚVODNÉ USTANOVENIA
  1. Tieto všeobecné obchodné podmienky („Obchodné podmienky“) spoločnosti cleany s.r.o., so sídlom Pobřežní 249/46, Karlín, 186 00 Praha 8, Česká republika, IČ: 241 57 546, zapísanej v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, oddiel C, vložka 183942 („Poskytovateľ“) stanovujú vzájomné práva a povinnosti Zmluvných strán, ktoré vzniknú v súvislosti alebo na základe zmluvy o dielo uzatvorenej medzi Poskytovateľom a osobou, ktorá si objednala poskytnutie Služby ponúknutej Poskytovateľom („Zákazník“), a to najmä prostredníctvom Aplikácie prevádzkovanej na Internetových stránkach Poskytovateľa („Zmluva“).
  2. Ustanovenia týchto Obchodných podmienok sú neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy. Dojednania odchylné od týchto Obchodných podmienok je možné dohodnúť jedine písomne. Za písomnú formu nebude pre účely tohto odseku považovaná výmena e-mailových či iných elektronických správ.
  3. Na základe Zmluvy sa Poskytovateľ zaväzuje pre Zákazníka vykonať riadne a včas dielo spočívajúce v prevzatí vecí (najmä odevov, odevných doplnkov či bielizne, kobercov a ďalších), ktoré si Zákazník praje vyčistiť („Oblečenie“), od Zákazníka na dohodnutom mieste a v dohodnutý čas, následnom vyčistení Oblečenia a odovzdanie vyčisteného Oblečenia na dohodnutom mieste a v dohodnutý čas späť Zákazníkovi („Služba“) a Zákazník sa zaväzuje od Poskytovateľa vyčistené Oblečenie prevziať a zaplatiť za poskytnutie Služby Poskytovateľovi Cenu stanovenú v súladu s článkom 4. týchto Obchodných podmienok. Zmluvné strany sa zaväzujú vzájomne si poskytnúť všetku súčinnosť potrebnú k riadnemu a včasnému plneniu záväzkov vyplývajúcich zo Zmluvy (vrátane týchto Obchodných podmienok).
  4. Položkami Oblečenia v zmysle predmetu diela podľa Zmluvy môžu byť len také druhy odevov, odevných doplnkov či bielizne, ktorých vyčistenie Poskytovateľ výslovne ponúka na Internetových stránkach a u ktorých je v Cenníku uvedená cena za vyčistenie. Akékoľvek iné veci ako tie, ktoré sú uvedené v predchádzajúcej vete („Neštandardné položky“), môžu byť položkami Oblečenia len na základe dohody Zmluvných strán.
  5. Poskytovateľ poskytuje Službu v len niektorých mestách Slovenskej republiky – dostupnosť Služby v danom meste je možné overiť cez zadanie PSČ v na to určenom mieste na Internetovej stránke . Aplikácia je kompatibilná najmä s nasledujúcimi webovými prehliadačmi: Internet Explorer, Google Chrome, Safari, Mozilla Firefox a Microsoft Edge.
  6. Definície pojmov použitých v týchto Obchodných podmienkach a ustanovenia upravujúce výklad týchto Obchodných podmienok sú uvedenú v článku 13. týchto Obchodných podmienok.
 2. UŽIVATELSKÝ ÚČET
  1. Na základe registrácie Zákazníka uskutočnenej na Internetových stránkach má Zákazník prístup do svojho užívateľského rozhrania v rámci Aplikácie („Užívateľský účet“). Prostredníctvom Užívateľského účtu môže Zákazník najmä zadávať Objednávky Služieb Poskytovateľa, komunikovať s Poskytovateľom, prípadne uskutočňovať ďalšie úkony, ktorých uskutočnenie Aplikácia umožňuje. Registrácia Zákazníka a vytvorenie Užívateľského účtu však nie sú podmienkou zadania Objednávky v rámci Aplikácie.
  2. Pri registrácií je Zákazník povinný správne a pravdivo uviesť nasledujúce údaje:
   • a) zákazník fyzická osoba (spotrebiteľ):
    • (i) meno a priezvisko,
    • (ii) adresu miesta vyzdvihnutia Oblečenia k vyčisteniu / doručenia vyčisteného Oblečenia,
    • (iii) emailovú adresu,
    • (iv) telefónne číslo,
   • b) zákazník právnická osoba alebo fyzická osoba - podnikateľ:
    • (i) obchodné meno právnickej osoby / meno a priezvisko fyzickej osoby – podnikateľa,
    • (ii) adresu sídla,
    • (iii) IČO a IČ DPH,
    • (iv) emailovú adresu,
    • (iii) telefónne číslo,
    • (iv) meno a priezvisko kontaktnej osoby,

   a zvoliť si heslo pre prístup k Užívateľskému účtu, ktoré je povinný v rámci registrácie opätovne potvrdiť.

  3. Po dokončení registrácie obdrží Zákazník na emailovú adresu uvedenú v rámci registrácie potvrdenie so všetkými zadanými údajmi. Pre úspešné prihlásenie sa k Užívateľskému účtu je Zákazník povinný zadať v príslušnom poli Aplikácie svoju emailovú adresu a heslo, ktoré si zvolil v rámci registrácie.
  4. Zákazník je povinný zachovávať mlčanlivosť ohľadom informácií nevyhnutných pre prístup k jeho Užívateľskému účtu. Zákazník nie je oprávnený umožniť užívanie svojho Užívateľského účtu tretej osobe.
  5. Poskytovateľ je oprávnený zrušiť Užívateľský účet Zákazníka, a to najmä v prípade, ak Zákazník svoj Užívateľský účet dlhšie ako 1 rok nevyužíva, alebo v prípade, ak Zákazník poruší svoje povinnosti zo Zmluvy (vrátane týchto Obchodných podmienok).
  6. Zákazník berie na vedomie, že jeho Užívateľský účet nemusí byť dostupný nepretržite, a to najmä s ohľadom na nutnú údržbu hardwarového a softwarového vybavenia Poskytovateľa či tretej osoby.
 3. UZAVIERANIE A ZMENY ZMLUVY
  1. Zákazník môže u Poskytovateľa zadať Objednávku na poskytnutie Služby najmä tak, že riadne vyplní a odošle objednávkový formulár dostupný prostredníctvom Aplikácie. Zákazník je povinný v Objednávke správne a pravdivo uviesť všetky povinne vyžadované údaje, najmä:
   • (i) meno, priezvisko, emailovú adresu a telefónne číslo,
   • (ii) označenie druhu a počtu položiek Oblečenia, ktoré si praje vyčistiť,
   • (iii) špecifikáciu znečistenia jednotlivých položiek Oblečenia vybraním príslušného druhu „škvrny“ z ponuky Aplikácie,
   • (iv) dátum, čas a adresu miesta vyzdvihnutia Oblečenia na účely vyčistenia od Zákazníka s uvedením názvu ulice a čísla popisného, orientačného resp. evidenčného, PSČS a mesta,
   • (v) dátum, čas a adresu miesta doručenia vyčisteného Oblečenia späť Zákazníkovi s uvedením názvu ulice a čísla popisného, orientačného resp. evidenčného, PSČ a mesta,

   a zvoliť niektorý z ponúkaných spôsobov platby. Ak je Zákazník v rámci Aplikácie prihlásený na svojom Užívateľskom účte, budú údaje podľa bodu (i) toho odseku v Objednávke predvyplnené automaticky a Zákazník nemusí tieto údaje vyplňovať. Zákazník má možnosť automaticky vyplnené údaje zmeniť. V prípade, ak si Zákazník praje, aby Poskytovateľ určitú položku Oblečenia, u ktorej je to inak obvyklé, po vyčistení nežehlil, je povinný v rámci Objednávky uviesť v komentári pokyn „nežehliť“.

  2. Spôsob platby „Platba v hotovosti“ je Zákazník oprávnený v Objednávke zvoliť len v takom prípade, ak celková Cena Služby nepresahuje čiastku 4.000,- EUR (bez DPH).
  3. Ak Zákazník má záujem o vyčistenie Neštandardnej položky, je možné Objednávku zadať prostredníctvom emailu zaslaného na emailovú adresu Poskytovateľa zakaznik@cleany.sk alebo telefonicky prostredníctvom Zákazníckej linky.
  4. Objednávka je záväzným návrhom Zákazníka na uzavretie Zmluvy (ponukou) v zmysle ustanovenia § 43a Občianskeho zákonníka. Ponuka poskytnutia Služby uskutočnená Poskytovateľom reklamou, v katalógu alebo vystavením (vrátane Internetových stránok Poskytovateľa) nie je sama o sebe návrhom, a považuje sa len za výzvu k zadávaniu Objednávok. Všetky fotografie zobrazené na Internetových stránkach Poskytovateľa sú iba ilustračné a nie sú predlohou ani vzorkou stanovujúcou kvalitu či spôsob prevedenia Služby.
  5. Pred odoslaním Objednávky prostredníctvom Aplikácie Poskytovateľovi má Zákazník možnosť skontrolovať a meniť údaje, ktoré do Objednávky vložil a voľby, ktoré v rámci vytvárania Objednávky urobil. Objednávku odošle Zákazník Poskytovateľovi prostredníctvom Aplikácie kliknutím na pole „Záväzne objednať“. Poskytovateľ bezodkladne po doručení Objednávky toto doručenie Zákazníkovi potvrdí, a to prostredníctvom emailovej správy zaslanej na emailovú adresu Zákazníka uvedenú v Objednávke.
  6. Odoslaním Objednávky Zákazník potvrdzuje, že sa oboznámil s celým obsahom týchto Obchodných podmienok, žiadne z ich ustanovení nepovažuje za prekvapivé a výslovne so všetkými ustanoveniami týchto Obchodných podmienok súhlasí. Zákazník súhlasí s použitím prostriedkov diaľkovej komunikácie pri uzatváraní Zmluvy. Náklady vzniknuté Zákazníkovi pri použití prostriedkov diaľkovej komunikácie v súvislosti s uzatváraním Zmluvy alebo jej plnením (napr. náklady na internetové pripojenie či náklady na telefónne hovory) hradí Zákazník sám, pričom náklady na telefónne hovory sa nelíšia od bežnej sadzby.
  7. Zmluva medzi Zákazníkom a Poskytovateľom je uzatvorená okamžikom, kedy Zákazníkovi dôjde prijatie (akceptácia) Objednávky od Poskytovateľa. Mlčanie alebo nečinnosť Poskytovateľa samy o sebe neznamenajú prijatie (akceptáciu) Objednávky.
  8. Zmluvu je možné uzatvoriť najmä v slovenskom jazyku.
  9. Zákazník výslovne súhlasí v zmysle ustanovenia § 4 ods. 6 písm. b) Zákona o obchodoch na diaľku, že Poskytovateľ začne s plnením svojich povinností vyplývajúcich zo Zmluvy v Lehote na odstúpenie od Zmluvy. Spotrebiteľ si je vedomý toho, že udelením súhlasu so začatím poskytovania služby podľa Zmluvy pred uplynutím Lehoty na odstúpenie od Zmluvy stráca po úplnom poskytnutí služby právo na odstúpenie od zmluvy.
  10. V prípade, ak nie je v týchto Obchodných podmienkach ďalej stanovené inak, Zmluvu uzatvorenú písomne je možné meniť len písomnou dohodou Zmluvných strán alebo ústnou dohodou Zmluvných strán prostredníctvom Zákazníckej linky. Písomnou formou sa rozumie i výmena emailových či iných elektronických správ (vrátane editovania Objednávky v rámci Aplikácie). Zákazník súhlasí s tým, že telefonické hovory medzi Poskytovateľom a Zákazníkom môžu byť za účelom skvalitnenia služieb Poskytovateľa nahrávané. Za návrh na zmenu Zmluvy zo strany Zákazníka sa považuje i editovanie už potvrdenej Objednávky Zákazníkom prostredníctvom Aplikácie.
  11. Zákazník je oprávnený vykonať voči Poskytovateľovi návrh na zmenu Zmluvy v otázke (i) druhu či počtu položiek Oblečenia k vyčisteniu a/alebo (ii) termínu či miesta vyzdvihnutia Oblečenia k vyčisteniu najneskôr 2 hodiny pred dohodnutým termínom vyzdvihnutia Oblečenia k vyčisteniu.
  12. V prípade, ak sa po uzatvorení Zmluvy zmenia okolnosti do takej miery, že sa plnenie stane pre Poskytovateľa obtiažnejšie, najmä v prípade zvýšených nákladov Poskytovateľa na plnenie, má Poskytovateľ právo domáhať sa voči Zákazníkovi obnovenia rokovania o Zmluve, pokiaľ (i) Poskytovateľ zmenu nemohol rozumne predpokladať ani vylúčiť a (ii) k zmene došlo až po uzatvorení Zmluvy, alebo sa Poskytovateľovi stala známou až po uzatvorení Zmluvy. Poskytovateľ je v takom prípade oprávnený plnenie odložiť na primeranú dobu. Ak sa Zmluvné strany nedohodnú v primeranej dobe na zmene Zmluvy, ktorá obnoví rovnováhu práv a povinností Zmluvných strán, je ktorákoľvek zo Zmluvných strán oprávnená od Zmluvy odstúpiť.
 4. CENA SLUŽBY
  1. V prípade, ak nie je medzi Zmluvnými stranami písomne dohodnuté inak, určí sa cena Služby („Cena“) podľa Cenníka Poskytovateľa platného k okamžiku doručenia Objednávky Poskytovateľovi.
  2. Poskytovateľ má právo kedykoľvek aktualizovať Cenník a zmeniť jeho obsah. Poskytovateľ Cenník sprístupní Zákazníkovi na svojich Internetových stránkach. Aktualizáciou cien v Cenníku zaniká platnosť predchádzajúcich cien v Cenníku.
  3. V prípade, kedy z dôvodov spočívajúcich prevažne na strane Zákazníka dôjde k zmareniu (i) vyzdvihnutia Oblečenia k vyčisteniu od Zákazníka alebo (ii) doručenia vyčisteného Oblečenia späť Zákazníkovi, a to najmä preto, že sa Zákazník nedostaví v dohodnutý čas na miesto určené podľa Zmluvy a nezaistí splnenie tejto svojej povinnosti prostredníctvom tretej osoby, prípadne inak neposkytne Poskytovateľovi súčinnosť potrebnú k vyzdvihnutiu Oblečenia od Zákazníka alebo k doručeniu vyčisteného Oblečenia späť Zákazníkovi, je Poskytovateľ oprávnený Zákazníkovi účtovať ako súčasť celkovej Ceny manipulačný poplatok vo výške 6,-EUR („Poplatok za márny výjazd“).
  4. Celková Cena sa skladá najmä zo súčtu čiastkových cien za vyčistenie jednotlivých položiek Oblečenia podľa Cenníka, Nákladov na dopravu a Poplatku za márny výjazd, za predpokladu, že sú účtované v súlade s týmito Obchodnými podmienkami. V niektorých prípadoch nie sú Náklady na dopravu súčasťou Ceny a Zákazník nie je povinný ich Poskytovateľovi hradiť (o aké prípady ide závisí od rozhodnutia Poskytovateľa, pričom Zákazník o tom bude vhodnou formou informovaný prostredníctvom Internetovej stránky v priebehu zadávania Objednávky). Tým nie je dotknutá prípadná povinnosť Zákazníka zaplatiť Poskytovateľovi Poplatok za márny výjazd. Ak bude Poskytovateľ v dobe uskutočnenia zdaniteľného plnenia platcom DPH, je oprávnený pripočítať k Cene Služby DPH podľa aktuálne platnej sadzby v zmysle aplikovateľných právnych predpisov. To neplatí v prípade, ak Zákazník pri registrácií alebo zadávaní Objednávky uvedie svoje IČ DPH; v takom prípade Poskytovateľ k Cene Služby DPH nepripočíta.
  5. V prípade, ak v dôsledku zmeny Zmluvy alebo z iného dôvodu podľa týchto Obchodných podmienok dôjde k tomu, že Služba bude poskytnutá v inom rozsahu, než ako bolo pôvodne v Zmluve dohodnuté („Zmena plnenia“), a to bez toho, aby bola dohodnutá konkrétna zmena Ceny, určí sa nová Cena na základe Cenníka platného k okamžiku účinnosti Zmeny plnenia. V prípade, ak k okamžiku účinnosti Zmeny plnenia bola pôvodne dohodnutá Cena Zákazníkom už uhradená, bude prípadný Preplatok či Nedoplatok medzi Zmluvnými stranami vysporiadaný formou prevodu na bankový účet Zákazníka (ním na tento účel zvoleným) resp. voucherom vo forme kódu, ktorý Poskytovateľ Zákazníkovi zašle na jeho email.
  6. Ak sa zmluvné strany dohodnú, že súčasťou Služby budú činnosti Poskytovateľa neuvedené v Cenníku, najmä, že medzi položkami Oblečenia budú Neštandardné položky, určí sa Cena dohodou Zmluvných strán.
  7. Prípadnú zľavu z Ceny poskytnutú Poskytovateľom Zákazníkovi („Zľava“) je Zákazník oprávnený uplatniť tak, že pred odoslaním Objednávky zadá do príslušného poľa Aplikácie jedinečný zľavový kód, ktorý obdržal od Poskytovateľa („Zľavový kód“), a klikne na pole „Pridať“. Ak Zákazník neklikne po vložení Zľavového kódu na pole „Pridať“, nebude Zľava v rámci Objednávky započítaná. Akákoľvek Zľava, na ktorú Zákazníkovi neplynie nárok zo zákona, sa Zákazníkovi poskytuje vždy pod podmienkou, že Cena bude Zákazníkom zaplatená riadne a včas. Pokiaľ Zákazník túto podmienku nesplní, je Poskytovateľ oprávnený od Zákazníka požadovať dodatočné zaplatenie peňažnej čiastky zodpovedajúcej poskytnutej Zľave. Jednotlivé Zľavy nie je možné navzájom kombinovať.
 5. PLATOBNÉ PODMIENKY
  1. Zákazník je povinný zaplatiť Poskytovateľovi za poskytnutie Služby Cenu určenú v súladu s článkom 4. týchto Obchodných podmienok, a to jedným z nasledujúcich spôsobov:
   • a) bezhotovostná platba prostredníctvom Platobnej brány,
   • b) platba v hotovosti alebo prostredníctvom platobného terminálu pri doručení (ak Kuriér platbu platobným terminálom umožňuje), alebo
   • c) iný spôsob platby umožnený týmito Obchodnými podmienkami
  2. Pri bezhotovostnej platbe je Zákazník povinný zaplatiť Poskytovateľovi Cenu prostredníctvom platobnej brány prístupnej v rámci Aplikácie („Platobná brána“), a to najneskôr do okamžiku doručenia vyčisteného Oblečenia Zákazníkovi („Bezhotovostná platba“). Pri Bezhotovostnej platbe je Cena zaplatená v okamžiku, kedy je príslušná čiastka pripísaná na bankový účet Poskytovateľa. Zákazník berie na vedomie, že Platobná brána je prevádzkovaná treťou osobou, a to spoločnosťou ThePay.cz, s.r.o., so sídlom Masarykovo náměstí 102/65, Jihlava, PSČ 586 01, IČ: 281 35 261, zapísanou v obchodnom registri vedenom Krajským súdom v Brne pod sp. zn. C 88388 („Prevádzkovateľ platobnej brány“). Pred uskutočnením Bezhotovostnej platby je Zákazník povinný sa oboznámiť s podmienkami použitia Platobnej brány vydanými Prevádzkovateľom platobnej brány a dostupnými na internetovej adrese www.thepay.cz.
  3. Pri platbe v hotovosti alebo prostredníctvom platobného terminálu pri doručení je Zákazník povinný zaplatiť Poskytovateľovi Cenu v hotovosti alebo prostredníctvom platobného terminálu (ak Kuriér platbu platobným terminálom umožňuje) pri doručení vyčisteného Oblečenia späť Zákazníkovi, a to k rukám Kuriéra, od ktorého Zákazník vyčistené Oblečenie prevzal („Platba v hotovosti“). Platba v hotovosti alebo prostredníctvom platobného terminálu sa považuje za uskutočnenú v okamžiku, kedy Zákazník obdrží potvrdenie o prijatí platby. Prostredníctvom Platby v hotovosti nie je možné uhradiť Cenu prevyšujúcu čiastku 4.000,- EUR (bez DPH).
  4. V prípade, ak to Poskytovateľ registrovanému Zákazníkovi jednotlivo umožní, registrovaný Zákazník má možnosť realizovať platbu aj prostredníctvom faktúry. Faktúru Poskytovateľ vystavuje a zasiela na email Zákazníka buď po každom jednotlivom doručení vyčisteného Oblečenia alebo na mesačnej báze, a to podľa rozhodnutia Poskytovateľa (po dohode so Zákazníkom). Splatnosť faktúry je 14 dní.
  5. Ak sa Zákazník dostane do omeškania so splnením akéhokoľvek peňažného dlhu voči Poskytovateľovi, je Poskytovateľ oprávnený prerušiť plnenie svojich povinností zo všetkých Zmlúv uzatvorených so Zákazníkom, a to až do skončenia omeškania Zákazníka.
  6. Zákazník nie je oprávnený jednostranne započítať akúkoľvek svoju pohľadávku proti pohľadávke Poskytovateľa vyplývajúcej zo Zmluvy, z jej porušenia alebo z poskytnutia Služby na základe neplatnej alebo zrušenej Zmluvy.
  7. U vybraných položiek Oblečenia zverejnených na Internetových stránkach Poskytovateľa je Zákazník povinný zaplatiť Poskytovateľovi Cenu stanovenú podľa Cenníka len prostredníctvom platobnej karty, a to formou mesačného predplatného („Predplatená služba“). Zákazník je pri prvej platbe presmerovaný na Platobnú bránu, kde zadá svoje platobné údaje a súhlasí s opakovanou platbou v rovnakej výške („Opakovaná platba“), t.j. stiahnutím peňažných prostriedkov z tej istej platobnej karty jedenkrát za každé predplatené obdobie („Predplatené obdobie“). Prvé Predplatené obdobie začína dňom prvého vyzdvihnutia Oblečenia k vyčisteniu od Zákazníka a končí dňom, ktorý predchádza kalendárnemu dňu nasledujúceho kalendárneho mesiaca, ktorý sa svojím číselným označením zhoduje s prvým dňom prvého Predplateného obdobia. Začiatok druhého a každého ďalšieho Predplateného obdobia je stanovený zakaždým tak, aby nasledoval vždy bezprostredne po poslednom dni predchádzajúceho Predplateného obdobia; pri stanovení konca druhého a každého ďalšieho Predplateného obdobia sa postupuje rovnako ako u prvého Predplateného obdobia. V prípade, že v príslušnom kalendárnom mesiaci nie je deň, ktorý sa svojím číselným označením zhoduje s prvým dňom predchádzajúceho Predplateného obdobia, použije sa pre účely stanovenia konca predchádzajúceho Predplateného obdobia najbližší nasledujúci kalendárny deň. Zmluvné strany sa dohodli, že bez ohľadu na deň uskutočnenia platby za prvé Predplatené obdobie, bude každá ďalšia Opakovaná platba uskutočnená vždy 5. deň pred začiatkom ďalšieho Predplateného obdobia. Zákazník je oprávnený kedykoľvek Predplatenú službu zrušiť, a to (i) telefonicky prostredníctvom Zákazníckej linky, (ii) prostredníctvom e-mailu zaslaného na e-mailovou adresu Poskytovateľa zakaznik@cleany.sk alebo (iii) prostredníctvom Aplikácie. Poskytovateľ je oprávnený Predplatenú službu jednostranne zrušiť v prípade, kedy nebude z akéhokoľvek dôvodu uskutočnená v súlade s týmito Obchodnými podmienkami platba za nasledujúce Predplatené obdobie (t.j. nedôjde ku stiahnutiu peňažných prostriedkov z platobnej karty Zákazníka a Zákazník neurobí bezodkladne nápravu); Poskytovateľ môže Zákazníka o zrušení Predplatenej služby informovať telefonicky, e-mailom alebo prostredníctvom Aplikácie. Po zrušení Predplatenej služby bude automaticky ukončená nastavená Opakovaná platba a Zákazníkovi bude poskytovaná Predplatená služba len do konca už uhradeného Predplateného obdobia. Zákazník berie na vedomie a výslovne súhlasí s tým, že ak dôjde k zrušeniu Predplatenej služby z jeho strany až potom, ako už bola uskutočnená platba podľa tohoto článku 5.8 (t.j. zaplatené predplatné na nasledujúce Predplatené obdobie), nemá nárok na vrátenie tejto platby, aj keď sa rozhodne Predplatenú službu do konca Predplateného obdobia už nevyužívať.
 6. VYZDVIHNUTIE OBLEČENIA K VYČIŠTENIU
  1. Zákazník je povinný odovzdať Poskytovateľovi Oblečenie k vyčisteniu podľa Zmluvy v mieste a čase dohodnutom v Zmluve, a to buď sám alebo prostredníctvom tretej osoby určenej Zákazníkom. Oblečenie je vhodné odovzdať Poskytovateľovi na vešiaku. Oblečenie je za Poskytovateľa oprávnený prevziať poverený Kuriér. Zákazník alebo tretia osoba určená Zákazníkom sú povinné na prípadnú výzvu Kuriéra odovzdanie Oblečenia k vyčisteniu Kuriérovi písomne potvrdiť.
  2. Zákazník je povinný z Oblečenia pred jeho odovzdaním Poskytovateľovi odstrániť časti a doplnky, ktoré s ním nie sú pevne spojené (napr. ozdoby, spony, odnímateľné odznaky) a ktoré by mohli pri čistení poškodiť ostatné veci vo vlastníctve Poskytovateľa alebo tretej osoby, a ďalej vyprázdniť všetky vrecká a úložné časti Oblečenia. Poskytovateľ nezodpovedá za poškodenie, stratu alebo zničenie vecí, ktoré Zákazník v rozpore s týmto ustanovením z Oblečenia neodstránil.
  3. Poskytovateľ je povinný skontrolovať, či veci, ktoré prevzal od Zákazníka, zodpovedajú položkám Oblečenia podľa Zmluvy, až po ich doručení do prevádzkových priestorov Poskytovateľa. V prípade zisteného nesúladu je Poskytovateľ povinný kontaktovať Zákazníka a navrhnúť mu takú zmenu Zmluvy, ktorou bude tento nesúlad odstránený. Ak sa Zmluvné strany nedohodnú na zmene Zmluvy, je Poskytovateľ oprávnený od Zmluvy odstúpiť. Ak Poskytovateľ od Zmluvy podľa predchádzajúcej vety neodstúpi, je povinný vyčistiť len tie prevzaté veci, ktoré zodpovedajú pôvodne rovnakým položkám Oblečenia podľa Zmluvy.
  4. Ak dôjde k zmareniu vyzdvihnutia Oblečenia od Zákazníka, skontaktuje Poskytovateľ Zákazníka a ponúkne mu nový termín vyzdvihnutia. Ak sa Zmluvné strany nedohodnú na novom termíne vyzdvihnutia Oblečenia k vyčisteniu, je Poskytovateľ oprávnený od Zmluvy odstúpiť.
 7. ČISTENIE
  1. V rámci Služby sa Poskytovateľ zaväzuje vykonať pre Zákazníka s odbornou starostlivosťou a v obvyklej kvalite údržbu Oblečenia spočívajúcu najmä v odstránení škvŕn a iného znečistenia čistením, praním alebo iným vhodným spôsobom. Ak to je u jednotlivých položiek Oblečenia obvyklé, je súčasťou Služby aj žehlenie. To neplatí, ak Zákazník v Objednávke uvedie, že si určitú položku Oblečenia praje nežehliť.
  2. Poskytovateľ je povinný vyčistiť jednotlivé položky Oblečenia v súlade s pokynmi Zákazníka a pokynmi výrobcu Oblečenia ohľadom materiálového zloženia a správnej údržby, ktoré sú s Oblečením pevne spojené v podobe štítku so štandardnými grafickými Symbolmi údržby.
  3. Ak na určitej položke Oblečenia Symbol údržby chýba, alebo položka nemá byť podľa pokynov výrobcu vôbec čistená, prípadne je podľa posúdenia Poskytovateľa k čisteniu inak nevhodná, najmä je tu riziko poškodenia položky alebo iných vecí v dôsledku čistenia („Riziková položka“), je Poskytovateľ povinný bez zbytočného odkladu kontaktovať Zákazníka, upozorniť ho na existenciu Rizikovej položky a vyžiadať si od neho pokyn, či Rizikovú položku napriek tomu čistiť, prípadne akým spôsobom. Poskytovateľ je oprávnený stanoviť Zákazníkovi k udeleniu pokynu primeranú lehotu. Po tom, ako Poskytovateľ pokyn obdrží, je povinný Zákazníka upozorniť na prípadnú nevhodnosť daného pokynu. Ak Zákazník trvá na vyčistení Rizikovej položky napriek upozorneniu Poskytovateľa o nevhodnosti pokynu, je Poskytovateľ oprávnený požadovať, aby mu to Zákazník potvrdil písomne (napr. emailom). Poskytovateľ je oprávnený primerane predĺžiť dohodnutý termín doručenia vyčisteného Oblečenia späť Zákazníkovi o dobu, po ktorú čakal na príslušný pokyn Zákazníka, najviac však o dobu zodpovedajúcu svojou dĺžkou lehote stanovenej Zákazníkovi k udeleniu pokynu.
  4. Poskytovateľ je oprávnený odmietnuť vyčistenie určitej položky Oblečenia v prípade, ak:
   • a) ide o Rizikovú položku a Zákazník včas neudelil Poskytovateľovi pokyn ohľadom ďalšieho postupu, napriek tomu, že ho k tomu Poskytovateľ vyzval, alebo
   • b) ide o Rizikovú položku a pokyn Zákazníka ohľadom ďalšieho postupu je podľa posúdenia Poskytovateľa k poskytnutiu Služby zjavne nevhodný, alebo
   • c) ide o položku Oblečenia vyžadujúcu špeciálnu starostlivosť alebo technologický postup čistenia, ktoré Poskytovateľ neponúka, alebo by sa na jeho čistenie vyžadovali mimoriadne náklady zo strany Poskytovateľa, alebo
   • d) k vyčisteniu položky Oblečenia Poskytovateľovi bránia mimoriadne okolnosti na strane Poskytovateľa, ktoré nebolo možné v dobe uzatvorenia Zmluvy predvídať a ani nie sú Poskytovateľom zavinené (vis maior), najmä nedostatok energie či surovín, štrajk, výluka, úradné opatrenie alebo omeškanie či výpadok subdodávok.
  5. Využitie práva Poskytovateľa podľa odseku 7.4 týchto Obchodných podmienok sa považuje za Zmenu plnenia a Poskytovateľ je o ňom povinný Zákazníka bez zbytočného odkladu informovať. Zmena plnenia je v takom prípade účinná okamžikom, kedy bol Zákazník o využití práva Poskytovateľa odmietnuť vyčistenie určitej položky Oblečenia informovaný.
  6. Zákazník berie na vedomie, že aj napriek vynaloženiu odbornej starostlivosti a použitiu moderných technologických postupov a zariadení sa môže stať, že niektoré škvrny alebo znečistenia nebude možné z Oblečenia stopercentne odstrániť. Ak Poskytovateľ na túto skutočnosť Zákazníka písomne upozorní pred začatím čistenia určitej položky Oblečenia, nie je neúplné odstránenie škvŕn či znečistenia z tejto položky vadou Služby.
 8. DORUČENIE VYČISTENÉHO OBLEČENIA ZÁKAZNÍKOVI
  1. Poskytovateľ sa zaväzuje odovzdať vyčistené Oblečenie späť Zákazníkovi v čase a mieste dohodnutom v Zmluve, a to prostredníctvom k tomu povereného Kuriéra. Zákazník je povinný vyčistené Oblečenie od Kuriéra v mieste a čase podľa Zmluvy prevziať, a to buď sám alebo prostredníctvom tretej osoby určenej Zákazníkom. Prevzatie vyčisteného Oblečenia sú Zákazník alebo tretia osoba určená Zákazníkom povinní Kuriérovi na jeho výzvu písomne potvrdiť.
  2. Minimálna lehota na doručenie je uvedená na Internetovej stránke zvlášť pri každej Položke. Ak sú Zákazníkom vybrané Položky s rôznymi minimálnymi lehotami na doručenie, vo vzťahu k celej Objednávke je rozhodujúca najdlhšia minimálna lehota na doručenie. Na základe tejto najdlhšej minimálnej lehoty na doručenie Poskytovateľ určí možné časové okná na doručenie, z ktorých si Zákazník vyberie to, ktoré mu najviac vyhovuje. Doručovaciu lehotu tak vždy určuje Zákazník výberom časového okna na doručenie pri zadávaní Objednávky. Pokiaľ lehotu Poskytovateľ nie je schopný dodržať, dohodne sa so Zákazníkom na náhradnej lehote a Objednávku edituje.
  3. Okamžikom prevzatia Oblečenia Zákazníkom sa považuje Služba za poskytnutú. Služba sa považuje za poskytnutú aj v prípade, že Zákazník neposkytne Poskytovateľovi súčinnosť nutnú k prevzatiu vyčisteného Oblečenia.
  4. Pred doručením vyčisteného Oblečenia Zákazníkovi zabalí Poskytovateľ Oblečenie do vhodného obalu. Náklady na obaly a náklady balenia sú zahrnuté v Cene Služby a nie sú Zákazníkovi zvlášť účtované.
  5. Ak dôjde k zmareniu doručenia vyčisteného Oblečenia späť Zákazníkovi, uschová Poskytovateľ Oblečenie vo svojich prevádzkových priestoroch („Úschova“) a kontaktuje Zákazníka za účelom dohodnutia sa na náhradnom termíne doručenia. Ak sa Zmluvné strany nedohodnú na náhradnom termíne doručenia, prípadne, ak dôjde k zmareniu doručenia vyčisteného Oblečenia aj v náhradnom termíne, je Zákazník povinný si bez zbytočného odkladu po tom, ako k tomu bol Poskytovateľom vyzvaný, vyzdvihnúť vyčistené Oblečenie z Úschovy. Náklady spojené s vyzdvihnutím vyčisteného Oblečenia z Úschovy nesie Zákazník sám.
  6. Ak si Zákazník nevyzdvihne Oblečenie z Úschovy ani do 2 mesiacov odo dňa, v ktorom k tomu bol Poskytovateľom vyzvaný, je Poskytovateľ povinný stanoviť Zákazníkovi primeranú dodatočnú lehotu k vyzdvihnutiu Oblečenia, nie kratšiu ako 1 mesiac („Dodatočná lehota“), a písomne upozorniť Zákazníka na možnosť svojpomocného predaja Oblečenia v prípade, že si Zákazník Oblečenie nevyzdvihne ani v Dodatočnej lehote. Po márnom uplynutí Dodatočnej lehoty je Poskytovateľ oprávnený nevyzdvihnuté Oblečenie na účet Zákazníka vhodným spôsobom predať. Proti výťažku z predaja Oblečenia je Poskytovateľ oprávnený si započítať svoje splatné pohľadávky voči Zákazníkovi vyplývajúce zo Zmluvy vrátane nákladov účelne vynaložených na uschovanie Oblečenia.
 9. PRÁVA Z VADNÉHO PLNENIA
  1. Poskytovateľ zodpovedá Zákazníkovi, že poskytnutá Služba nemá vady. Zjavnú vadu Služby je Zákazník povinný oznámiť Poskytovateľovi bez zbytočného odkladu, po tom, ako ju mohol pri náležitej pozornosti zistiť. Skryté vady Služby je Zákazník povinný Poskytovateľovi oznámiť bez zbytočného odkladu, po tom, ako ju mohol pri náležitej pozornosti zistiť, najneskôr však do 3 mesiacov odo dňa prevzatia vyčisteného Oblečenia od Poskytovateľa.
  2. Zákazník vady Poskytovateľovi oznamuje zaslaním emailu na reklamacia@cleany.sk, v ktorom (a) podrobne popíše reklamované Oblečenie a vadu, (ii) uvedie číslo Objednávky (príp. inú identifikáciu), (iii) uvedie svoje kontaktné údaje, a ku ktorému (iv) priloží fotografiu reklamovaného Oblečenia (ak je to možné). Poskytovateľ sa k vade vyjadrí najneskôr do 30 dní od doručenia reklamačného emailu.
  3. V prípade Odstrániteľnej vady Služby má Zákazník právo od Poskytovateľa požadovať bezplatné odstránenie vady bez zbytočného odkladu (najmä opakovaným vyčistením príslušnej položky Oblečenia) alebo primeranú zľavu z Ceny. V prípade Neodstrániteľnej vady má Zákazník právo požadovať od Poskytovateľa primeranú zľavu z Ceny alebo od Zmluvy odstúpiť. Právo odstúpiť od Zmluvy má Zákazník aj v prípade, že poskytnutá Služba má súčasne aspoň 3 Odstrániteľné vady, alebo sa určitú Odstrániteľnú vadu Služby nepodarilo Poskytovateľovi opakovane odstrániť.
  4. Zákazník nemá práva z vadného plnenia ohľadom vady či poškodenia, ktoré malo Oblečenie už pred odovzdaním Poskytovateľovi, prípadne ktoré vznikli až po poskytnutí Služby inak ako v dôsledku porušenia povinnosti Poskytovateľa. Zákazník ďalej nemá práva z vadného plnenia ohľadom vady Služby, ktorá vznikla v dôsledku toho, že Zákazník trval na vyčistení Rizikovej položky, napriek tomu, že bol na nevhodnosť takého postupu Poskytovateľom vopred upozornený v súlade s odsekom 7.3 týchto Obchodných podmienok.
 10. ODSTÚPENIE OD ZMLUVY
  1. V súlade s ustanovením § 7 ods. 1 Zákona o obchode na diaľku je Zákazník (spotrebiteľ) oprávnený od Zmluvy odstúpiť bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní odo dňa uzatvorenia Zmluvy („Lehota na odstúpenie“). Ak však Poskytovateľ poskytne Službu pred uplynutím Lehoty na odstúpenie, je Zákazník v súlade s ustanovením § 7 ods. 6 písm. a) Zákona o obchode na diaľku oprávnený odstúpiť od Zmluvy len do tej doby, kým je Služba Poskytovateľom poskytnutá.
  2. Ak Zákazník odstúpi od Zmluvy, je v súladu s ustanovením § 10 ods. 5 Zákona o obchode na diaľku povinný uhradiť Poskytovateľovi pomernú časť dohodnutej Ceny za plnenie poskytnuté Poskytovateľom do okamžiku odstúpenia od Zmluvy. Ak Zákazník odstúpi od Zmluvy, je povinný uhradiť náklady spojené s navrátením Oblečenia späť Zákazníkovi.
  3. Zákazník môže uplatniť svoje právo na odstúpenie od Zmluvy tak, že Poskytovateľovi doručí svoj jednostranný právny úkon, z ktorého bude zrejmá vôľa Zákazníka odstúpiť od Zmluvy. V odstúpení uvedie Zákazník aj dôvod odstúpenia, ak sa nejedná o prípad, kedy je Zákazník v súlade so zákonom oprávnený odstúpiť od Zmluvy aj bez uvedenia dôvodu. Ak Zákazník odstupuje od Zmluvy podľa ustanovenia § 7 ods. 1 Zákona o obchode na diaľku, môže k odstúpeniu využiť tiež vzorový formulár pre odstúpenie od Zmluvy, ktorý tvorí prílohu č. 1 týchto Obchodných podmienok. Odstúpenie od Zmluvy je možné Poskytovateľovi doručiť najmä vo vytlačenej podobe na adresu sídla Poskytovateľa alebo v elektronickej podobe na emailovú adresu: zakaznik@cleany.sk. Lehota pre odstúpenie od Zmluvy sa považuje za zachovanú, pokiaľ Zákazník v jej priebehu odošle Poskytovateľovi oznámenia, že od Zmluvy odstupuje.
  4. Okrem dôvodov uvedených na iných miestach týchto Obchodných podmienok a dôvodov vyplývajúcich zo zákona, je Poskytovateľ oprávnený odstúpiť od Zmluvy v prípade, že:
   • a) Zákazník trvá na vyčistení určitej položky Oblečenia, napriek tomu, že bol na nevhodnosť takého postupu Poskytovateľom vopred upozornený v súladu s odsekom 7.3 týchto Obchodných podmienok, alebo
   • b) v poskytnutí Služby Poskytovateľovi bránia mimoriadne okolnosti na strane Poskytovateľa, ktoré nie je možné v dobe uzatvorenia Zmluvy predvídať a nie sú Poskytovateľom zavinené (vis maior), najmä nedostatok energie alebo surovín, štrajk, výluka, úradné opatrenie alebo omeškanie alebo výpadok subdodávok, alebo
   • c) sa Zákazník dostane do úpadku v zmysle ustanovenia § 3 Insolvenčného zákona, alebo
   • d) je voči Zákazníkovi začaté konkurzné konanie, alebo
   • e) Zákazník vstúpi do likvidácie.
  5. Odstúpenie od Zmluvy sa nedotýka práva na zaplatenie zmluvnej pokuty alebo úroku z omeškania, práva na náhradu škody vzniknutej z porušenia zmluvnej povinnosti ani dojednaní, ktoré majú vzhľadom ku svojej povahe zaväzovať Zmluvné strany aj po odstúpenie od Zmluvy. Ak bol dlh zabezpečený, nedotýka sa odstúpenia od Zmluvy ani zabezpečenia.
  6. Ak je spoločne s poskytnutím Služby poskytnutý Zákazníkovi darček, je darovacia zmluva medzi Poskytovateľom a Zákazníkom uzatvorená s rozväzovacou podmienkou, že ak dôjde k odstúpeniu od Zmluvy zo strany Zákazníka, stráca darovacia zmluva ohľadom takého darčeka účinnosti a Zákazník je povinný Poskytovateľovi poskytnutý darček vrátiť. Náklady spojené s vrátením darčeku späť Poskytovateľovi znáša Zákazník.
 11. RIEŠENIE SPOROV
  1. Zmluvné strany sa týmto zaväzujú, že vynaložia všetko úsilie k urovnaniu všetkých sporov vzniknutých zo Zmluvy a/alebo v súvislosti s ňou zmierlivou cestou.
  2. Zákazník má právo obrátiť sa na Poskytovateľa so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým Poskytovateľ vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že Poskytovateľ porušil jeho práva. Ak Poskytovateľ na žiadosť odpovedal zamietavo alebo na ňu neodpovedal do 30 dní odo dňa odoslania žiadosti, Zákazník je oprávnený podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu na Slovenskú obchodnú inšpekciu, adresa internetovej stránky: https://www.soi.sk/sk/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov.soi. Možnosť obrátiť sa na súd tým nie je dotknutá.
 12. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV
  1. 1. Zákazník je povinný uvádzať svoje údaje správne a pravdivo a bez zbytočného odkladu informovať Poskytovateľa o zmene svojich údajov poskytnutých Poskytovateľovi. Ochrana osobných údajov Zákazníka – fyzickej osoby je poskytovaná Všeobecným nariadením o ochrane osobných údajov a Zákonom o ochrane osobných údajov.

   Aj bez súhlasu Zákazníka je Poskytovateľ, ako prevádzkovateľ osobných údajov, oprávnený spracúvať osobné údaje týkajúce sa Zákazníka za účelom:
   • i) uzatvorenie Zmluvy a plnenie práv a povinností zo Zmluvy,
   • ii) dodržovania povinností Poskytovateľa vyplývajúcich z právnych predpisov, napr. archivačných povinností a povinnosti voči orgánom štátnej správy, a
   • iii) zaistenie oprávnených záujmov Poskytovateľa ako sú: rozvoj a vývoj poskytovaných služieb, nahrávanie a monitorovanie hovorov so Zákazníckou linkou, evidencia dlžníkov, vymáhanie pohľadávok a vedenie súdnych sporov a predchádzanie vzniku škôd na majetku Poskytovateľa.
  2. Len so súhlasom Zákazníka je Poskytovateľ, ako prevádzkovateľ osobných údajov, oprávnený spracúvať osobné údaje týkajúce sa Zákazníka za účelom:
   • i) zasielania obchodných noviniek a ponúk produktov a služieb Poskytovateľa či tretích strán,
   • ii) monitorovania chovania Zákazníkov na Internetových stránkach (nad rámec získavania informácií o chovaní užívateľov navštevujúcich Internetové stránky prostredníctvom cookies),
   • iii) profilovania Zákazníkov,
   • iv) predávania osobných údajov tretím stranám (mimo rozsah, ktorý je nutný k plneniu práv a povinností zo Zmluvy).

   Poskytnutie súhlasu so spracúvaním osobných údajov je dobrovoľné a Zákazník je oprávnený ho kedykoľvek odvolať.

  3. V rozsahu nevyhnutnom pre naplnenie účelov uvedených v odsekoch 12.1 a 12.2 týchto Obchodných podmienok spracúva Poskytovateľ najmä nasledujúce kategórie osobných údajov týkajúcich sa Zákazníka:
   • i) Identifikačné údaje Zákazníka (meno a priezvisko, adresa miesta vyzdvihnutia Oblečenia k vyčisteniu / doručenia vyčisteného Oblečenia, podpis, u Zákazníka - fyzickej osoby - podnikateľa adresa sídla, IČO a prípadne IČ DPH),
   • ii) kontaktné údaje (emailová adresa, telefónne číslo),
   • iii) údaje nutné k plneniu Zmluvy (adresa pre vyzdvihnutie Oblečenia k vyčisteniu, adresa pre doručenie vyčisteného Oblečenia späť Zákazníkovi),
   • iv) údaje o objednaných službách Poskytovateľa (druh a špecifikácia poskytovanej služby, objem služieb a ich cena, informácie o platobnej morálke),
   • v) údaje o aktivite Zákazníka na internete (niektoré druhy tzv. cookies, údaje poskytnuté najmä sieťami Facebook, LinkedIn a Google).

   Príjemcovia osobných údajov Zákazníka v rámci poskytovania Služby je najmä príslušný Kuriéri dopravujúci Oblečenie podľa Zmluvy.

  4. Poskytovateľ sa zaväzuje spracúvať osobné údaje len po dobu, ktorá je nevyhnutná vzhľadom k účelom ich spracúvania. V prípade osobných údajov uvedených v odseku 12.3 týchto Obchodných podmienok spravidla najdlhšie po dobu 10 rokov. Aj po uplynutí tejto doby je však Poskytovateľ oprávnený spracúvať osobné údaje v anonymizovanej podobe. Osobné údaje budú spracúvane v elektronickej podobe automatizovaným spôsobom alebo v tlačenej podobe neautomatizovaným spôsobom.
  5. Spracúvaním Osobných údajov môže Poskytovateľ poveriť tretiu osobu, ako sprostredkovateľa (napr. osobu prevádzkujúcu pre Poskytovateľa call centrum). Okrem osôb poverených spracúvaním údajov a osôb dopravujúcich Oblečenie nebudú tieto údaje Poskytovateľom bez predchádzajúceho písomného súhlasu Zákazníka poskytované tretím osobám. Za písomnú formu bude pre účely tohto odseku považovaná aj výmena e-mailových či iných elektronických správ.
  6. V súvislosti s ochranou osobných údajov má Zákazník najmä právo:
   • i) získať od Poskytovateľa potvrdenie, či osobné údaje, ktoré sa ho týkajú, sú alebo nie sú spracúvané, a ak tomu tak je, má právo získať prístup k týmto osobným údajom a tiež právo získať informácie o ich spracúvaní v rozsahu stanovenom v čl. 15 Všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov (napr. informácie o účeloch spracúvania, kategóriách dotknutých osobných údajov príjemcoch osobných údajov, plánovanej dobe, po ktorú budú osobné údaje uchovávané),
   • ii) požadovať, aby Poskytovateľ bez zbytočného odkladu opravil nesprávne osobné údaje, ktoré sa týkajú Zákazníka, a s prihliadnutím k účelom spracúvania požadovať doplnenie neúplných osobných údajov, a to aj prostredníctvom poskytnutia doplnkového vyhlásenia,
   • iii) požadovať, aby Poskytovateľ bez zbytočného odkladu vymazal osobné údaje Zákazníka, ak je splnený jeden z dôvodov uvedených v čl. 17 Všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov (napr. osobné údaje, ktoré už nie sú potrebné na účely, na ktoré boli získavané alebo inak spracúvané, Zákazník odvolá súhlas, na ktorého základe boli osobné údaje spracúvané, osobné údaje boli spracúvané nezákonne),
   • iv) požadovať, aby Poskytovateľ obmedzil spracúvanie, v ktoromkoľvek z prípadov uvedených v čl. 18 Všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov,
   • v) získať osobné údaje, ktoré sa ho týkajú a ktoré poskytol Poskytovateľovi v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte, a právo preniesť tieto údaje inému prevádzkovateľovi, bez toho, aby by tomu Poskytovateľ bránil,
   • vi) kedykoľvek vzniesť námietku proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, ktoré sa vykonáva na základe oprávnených záujmov, vrátane namietania proti profilovaniu a priamemu marketingu,
   • vii) podať sťažnosť proti spracúvaniu osobných údajov na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika.
 13. DEFINÍCIE A VÝKLAD OBCHODNÍCH PODMÍNEK
  1. Pojmy písané s veľkým začiatočným písmenom majú v týchto Obchodných podmienkach nasledovný význam:
   • i)Aplikácia“ znamená internetovú aplikáciu Poskytovateľa prevádzkovanú na Internetových stránkach Poskytovateľa,
   • ii)Bezhotovostná platba“ má význam uvedený v odseku 5.2 týchto Obchodných podmienok,
   • iii)Cena“ má význam uvedený v odseku 4.1 týchto Obchodných podmienok,
   • iv)Cenník“ znamená prehľad cien Služieb ponúkaných Poskytovateľom, ktoré sú stanovené Poskytovateľom a zobrazené na Internetových stránkach Poskytovateľa, najmä pri jednotlivých položkách Oblečenia,
   • v)Dodatočná lehota“ má význam uvedený v odseku 8.5 týchto Obchodných podmienok,
   • vi)Internetové stránky“ znamenajú Internetové stránky Poskytovateľa umiestnené na internetovej adrese www.cleany.sk
   • vii)Insolvenčný zákon“ znamená zákon č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
   • viii)Lehota na odstúpenie“ má význam uvedený v odseku 10.1 týchto Obchodných podmienok,
   • ix)Kuriér“ znamená osoba poverená Poskytovateľom najmä k vyzdvihovaniu Oblečenia k vyčisteniu od Zákazníka, doručovaniu vyčisteného Oblečenia späť Zákazníkovi a plneniu ďalších záväzkov Poskytovateľa vyplývajúcich zo Zmluvy,
   • x)Neštandardné položky“ znamenajú také druhy odevov či odevných doplnkov, ktorých čistenie Poskytovateľ bežne neponúka, a ktoré môžu byť predmetom diela (Oblečením) podľa Zmluvy len po predchádzajúcej dohode Zmluvných strán,
   • xi)Náklady na dopravu“ znamená poplatok zahrňujúci náklady Poskytovateľa na dopravu Kuriéra na miesto vyzdvihnutia Oblečenia k vyčisteniu a na doručení vyčisteného Oblečenia späť Zákazníkovi, uvedený v Cenníku,
   • xii)Nedoplatok“ znamená záporný rozdiel medzi Cenou už uhradenou Zákazníkom a novo stanovenou Cenou v dôsledku Zmeny plnenia,
   • xiii)Neodstrániteľná vada“ znamená takú vadu Služby, ktorá nie je Odstrániteľnou vadou,
   • xiv)Objednávka“ predstavuje záväzný návrh na uzatvorenie Zmluvy (ponuku) v zmysle ustanovenia § 43a Občianskeho zákonníka, uskutočnený Zákazníkom voči Poskytovateľovi,
   • xv)Občiansky zákonník“ znamená zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov,
   • xvi)Všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov“ znamená nariadenie Európskeho parlamentu a Rady EU 2016/679 zo dňa 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov),
   • xvii)Obchodné podmienky“ znamenajú tieto všeobecné obchodné podmienky spoločnosti cleany s.r.o.,
   • xviii)Oblečenie“ je predmetom diela podľa Zmluvy a znamená veci (najmä odevy a odevné doplnky), ktorých vyčistenie si Zákazník na základe Zmluvy od Poskytovateľa objednal,
   • xix)Odstrániteľná vada“ znamená takú vadu Služby, ktorú je možné podľa posúdenia Poskytovateľa odstrániť za pomoci zariadení a technologických postupov používaných Poskytovateľom,
   • xx)Opakovaná platba“ má význam uvedený v odseku 5.7 týchto Obchodných podmienok,
   • xxi)Platobná brána“ má význam uvedený v odseku 5.2 týchto Obchodných podmienok,
   • xxii)Platba v hotovosti“ má význam uvedený v odseku 5.3 týchto Obchodných podmienok,
   • xxiii)Poplatok za márny výjazd“ má význam uvedený v odseku 4.3 týchto Obchodných podmienok,
   • xxiv)Poskytovateľ“ má význam uvedený v odseku 1.1 týchto Obchodných podmienok,
   • xxv)Prevádzkovateľ platobnej brány“ má význam uvedený v odseku 5.2 týchto Obchodných podmienok,
   • xxvi)Predplatená služba“ má význam uvedený v odseku 5.7 týchto Obchodných podmienok,
   • xxvii)Predplatené obdobie“ má význam uvedený v odseku 5.7 týchto Obchodných podmienok,
   • xxviii)Preplatok“ znamená kladný rozdiel medzi Cenou už uhradenou Zákazníkom a novo stanovenou Cenou v dôsledku Zmeny plnenia,
   • xxix)Riziková položka“ má význam uvedený v odseku 7.3 týchto Obchodných podmienok,
   • xxx)Služba“ má význam uvedený v odseku 1.3 týchto Obchodných podmienok,
   • xxxi)Zmluva“ má význam uvedený v odseku 1.1 týchto Obchodných podmienok,
   • xxxii)Zmluvné strany“ znamená Poskytovateľ a/alebo Zákazník
   • xxxiii)Symboly údržby“ znamenajú v textilnom priemysle štandardne používané grafické symboly znázorňujúce pokyny výrobcu textilu ohľadne jeho správnej údržby. Význam jednotlivých Symbolov údržby je vysvetlený na Internetových stránkach Poskytovateľa,
   • xxxiv)Užívateľský účet“ má význam uvedený v odseku 2.1 týchto Obchodných podmienok,
   • xxxv)Úschova“ má význam uvedený v odseku 8.4 týchto Obchodných podmienok,
   • xxxvi)Zákazník“ má význam uvedený v odseku 1.1 týchto Obchodných podmienok,
   • xxxvii)Zákaznícka linka“ znamená zvláštnu telefónnu linku určenú Poskytovateľom ku komunikácií so Zákazníkom, ktorej číslo je uvedené na Internetových stránkach Poskytovateľa,
   • xxxviii)Zákon o obchodoch na diaľku“ znamená zákon č. 102/1014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
   • xxxix)Zákon o ochrane spotrebiteľa“ znamená zákon č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov,
   • xl) „Zákon o ochrane osobných údajov“ znamená zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
   • xli)Zľava“ má význam uvedený v odseku 4.7 týchto Obchodných podmienok,
   • xlii)Zľavový kód“ má význam uvedený v odseku 4.7 týchto Obchodných podmienok,
   • xliii)Zmena plnenia“ má význam uvedený v odseku 4.5 týchto Obchodných podmienok.
  2. Výklad týchto Obchodných podmienok sa riadi nasledovnými pravidlami:
   • i) Odkazy na „články“ sa vykladajú ako odkazy na príslušné články týchto Obchodných podmienok.
   • ii) Odkazy na „právny predpis“ alebo „príslušný právny predpis“ sa vykladajú ako odkazy na zákony, nariadenia vlády, vyhlášky ministerstiev alebo iné všeobecne záväzné normatívne právne akty.
   • iii) Odkazy na „dni“ sú odkazy na kalendárne dni.
   • iv) Pojmy „zahŕňať“ alebo „vrátane“ v týchto Obchodných podmienkach znamenajú „najmä, nie však výhradne“ (bez ohľadu na to, či je táto formulácia výslovne uvedená alebo nie) a nie je možné ich vykladať tak, že obmedzujú možnosti výlučne na položky, ktorú sú vo výpočte uvedené.
   • v) Pojmy definované v týchto Obchodných podmienkach v množnom čísle majú rovnaký význam aj v čísle jednotnom a naopak.
   • vi) Nadpisy sú v týchto Obchodných podmienkach použité len pre prehľadnosť a lepšiu orientáciu a nemajú vplyv na výklad týchto Obchodných podmienok.
 14. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
  1. Ak vzťah založený Zmluvou obsahuje medzinárodný (zahraničný) prvok, tak Zmluvné strany sa dohodli, že ich vzťah sa riadi slovenským právom. Týmto nie sú dotknuté práva Zákazníka - spotrebiteľa vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov.
  2. Zmluva je uzatvorená na dobu určitú, a to na dobu, počas ktorej je v platnosti konkrétna Objednávka.
  3. Ak v týchto Obchodných podmienkach nie je výslovne uvedené inak, alebo si tak Zmluvné strany písomne nedohodnú, nepovažuje sa žiadny záväzok Zmluvných strán vyplývajúci zo Zmluvy za fixný záväzok v zmysle ustanovenia § 518 Občianskeho zákonníka. Za písomnú formu nebude pre účely tohto odseku považovaná výmena e-mailových či iných elektronických správ.
  4. Ak je niektoré ustanovení Zmluvy (vrátane týchto Obchodných podmienok) neplatné alebo neúčinné, alebo sa takým stane, namiesto neplatných ustanovení nastúpia ustanovenia, ktorých zmysel sa neplatnému či neúčinnému ustanoveniu čo najviac približuje. Neplatnosťou alebo neúčinnosťou jedného ustanovenia nie je dotknutá platnosť ostatných ustanovení Zmluvy.
  5. Poskytovateľ nie je vo vzťahu k Zákazníkovi viazaný žiadnymi kódexami chovania v zmysle ustanovenia § 3 ods. 1 písm. n) Zákona o obchode na diaľku.
  6. Zmluva vrátane Obchodných podmienok je archivovaná Poskytovateľom v elektronickej podobe a nie je dostupná.
  7. Poskytovateľ je oprávnený na poskytovanie Služby na základe živnostenského oprávnenia. Živnostenskú kontrolu uskutočňuje v rámci svojej pôsobnosti príslušný živnostenský úrad. Dozor nad oblasťou ochrany osobných údajov vykonáva Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky. Slovenská obchodná inšpekcia vykonáva vo vymedzenom rozsahu mimo iného aj dozor nad dodržovaním Zákona o ochrane spotrebiteľa. Kontaktné údaje Poskytovateľa sú uvedené na Internetových stránkach Poskytovateľa.
  8. Prílohu č. 1 týchto Obchodných podmienok tvoria vzorový formulár pro odstúpenie od Zmluvy, ktorý je dostupný tiež na Internetových stránkach Poskytovateľa.
  9. Tieto Obchodné podmienky sú účinné od [•].

Príloha č. 1 – Vzorový formulár pre odstúpenie od zmluvy

(vyplňte tento formulár a odošlite Poskytovateľovi v prípade, ak chcete odstúpiť od Zmluvy)

Odstúpenie od zmluvy ke stažení

Rozvážame aj k vám?
Overte si adresu

Vaši adresu potrebujeme vedieť už teraz, aby sme vám mohli zobraziť iba ponuku týkajúcu sa vašej lokality.

Na tejto adrese čistíme

Pokračovať na ďalší sortiment

Vo Vašej lokalite bohužiaľ nečistíme žiadne produkty z tejto kategórie

Zadať inú adresu

Je nám ľúto, ale najčastejšie čistené na tejto adrese nečistíme, ale iný sortiment áno

Pokračovať na dostupný sortiment